Politika privatnosti

Opšte odredbe

Radio 021 obrađuje samo podatke neophodne za poslovanje i pružanje kvalitetne usluge posetiocima ovog sajta, te se obavezuje da štiti privatnost posetilaca i garantuje da će podatke koje isti ostave obrađivati u skladu sa namenom zbog koje su prikupljeni i u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Radio 021 preduzima razumne tehničke i organizacione mere predostrožnosti kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba ili izmena prikupljenih podataka o ličnosti posetilaca sajta.

Istovremeno akcenat se stavlja na obezbeđenje uslova da se lični podaci naših Korisnika obrađuju u skladu sa važećim odredbama propisa Republike Srbije kao i u skladu sa važećim odredbama direktive Evropske unije. Politika privatnosti se primenjuje na sve usluge i proizvode čije korišćenje uključuje obradu podataka o ličnosti.

Rukovalac podatke o ličnosti prikupljene u skladu sa Zakonom obezbeđuje elektronskom i fizičkom zaštitom, i to korišćenjem Interneta, unutrašnje mreže za pristup podacima, uvođenjem šifrovane lozinke za pristup fajlovima, instaliranjem posebnih programa za zaštitu od neovlašćenog pristupa fajlovima, selekcije pristupa samo neophodnim podacima.

Fizička zaštita podataka podrazumeva odvajanje fajlova s prikupljenim podacima, sprečavanje pristupa neovlaščenim licima sigurnosnim sistemima zaštite i sl.

Radio 021 se u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti RS smatra Rukovocem, shodno čemu ističe svoje podatke:

Poslovno ime: Radiodifuzno preduzeće “021” doo Novi Sad (skraćeno Radio 021)

Sedište: Novi Sad, Svetozara Miletića 45

Matični broj: 08655430

PIB: 100238241

Telefon: 021420534

Email: office@021.rs

Politika privatnosti je interni akt Rukovaoca kojim isti nastoji da obezbedi zaštitu osnovnih prava i sloboda fizičkih lica –  posetilaca sajta u pogledu obrade podataka o ličnosti, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije i Opštom uredbom o zaštiti podataka.

Ovom Politikom privatnosti se precizira pravni osnov i svrha obrade podataka o ličnosti, vrste podataka koji se obrađuju, način prikupljanja, način obrade i korišćenja obrađenih podataka, mere zaštite podataka, rokovi čuvanja obrađenih podataka, prava posetilaca sajta u pogledu obrade podataka kao i način ostvarenja istih.

Prilikom obrade podataka o ličnosti, te pri donošenju ove Politike privatnosti Rukovalac, se ima pridržavati načela obrade propisanih Zakona o zaštiti podataka o ličnosti RS (dalje : Zakon)  i Opštom uredbom o zaštiti podataka.

Značenje izraza

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Lice na koje se podaci odnose je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju.

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada);

Rukovalac je Radio 021 doo Novi Sad, Ulica Svetozara Miletića, br. 45, matični broj: 08655430, PIB 100238241 – pravno lice koji samostalno određuje svrhu i način obrade.

Obrađivač je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca,

Primalac je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade;

Pristanak lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom, klikom, registracijom na sajtu, štikliranjem polja prilikom posete sajta i svakom drugom jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose.

Povreda podataka o ličnosti je povreda bezbednosti podataka o ličnosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Poverenik) je nezavisan i samostalni organ vlasti ustanovljen na osnovu zakona, koji je nadležan za nadzor nad sprovođenjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti RS i dr. zakona iz te oblasti.

Pravni osnov i svrha obrade

Pravni osnov za obrađivanje podataka o ličnosti mogu činiti:

 • Pozitivno pravni propisi koji uređuju predmetnu oblast.
 • Pristanak, koji daju posetioci sajta, kojom dozvoljavaju prikupljanje za jasno naznačenu svrhu.
 • Zaključenje i izvršenje ugovora.
 • Legitimni interes Rukovaoca – za marketinške i analitičke svrhe, radi analize uspešnosti i kako bismo što bolje prilagodili našu ponudu potrebama i interesovanjima posetilaca sajta.

Rukovalac za potrebe statistike praćenja poseta sajtu koristi Google Analytics, koja pak obrađuje sledeće podatke:

 • geolokaciju po IP adresi uređaja (koja daje odgovor na pitanje odakle je evidentirana poseta sajtu, ne i ko je konkreta posetilac),
 • uređaj s kog je pristupljeno,
 • vreme trajanja posete sajtu,
 • da li je poredi prva ili ponovljena poseta sajtu.

Rukovalac nije odgovoran za obradu podataka koju vrši Google Analytics.

U zakonom dozvoljenim okvirima i u zavisnosti od svrhe obrade, podatke posetilaca sajta možemo podeliti sa sledećim kategorijama lica:

 • IT partneri u okviru podrške i održavanja softwera,
 • Pružaoci softverskih usluga u “cloudu”,
 • Radno angažovana lica kod Rukovaoca, kao i radno angažovanih kod pravnih lica povezanim sa Rukovaocem u smislu zakona,
 • Agencije za oglašavanje, marketinške, PR agencije,
 • Organi za otkrivanje i sprečavanje prevara i drugih krivičnih dela, u skladu sa Zakonom.

Za obradu vaših ličnih podataka i sprovođenje vaših prava vezanih za obradu, možete se obratiti na sledeću adresu: Svetozara Miletića 45, 21000 Novi Sad, sa napomenom “Obrada ličnih podataka” ili putem mejla office@021.rs.

Podaci koje posetilac tom prilikom dostavi (IP adresa i/ili e-mail adresa) biće korišćeni za odgovor na postavljena pitanja.

Kako bismo u što kraćem roku odgovorili na konkretno pitanje posetioca sajta potrebno je da isti dostavi tražene podatke,  u suprotnom nećemo biti u mogućnosti da postupimo po zahtevu.

Na našem sajtu se mogu koristiti različite tehnologije kako bismo isti poboljšali, pojednostavili, učinili efikasnim i sigurnim. Te tehnologije mogu dovesti do automatskog prikupljanja ličnih podataka od strane nas ili trećih strana u naše ime npr. kolačići, flash kolačići itd.

Svi podaci koje tom prilikom prikupimo biće pažljivo analizirani i obrađeni, te iskorišćeni za poboljšanje kvaliteta sadržaja sajta i prilagođavanja istog potrebama svakog konkretnog korisnika.

Kako koristimo kolačiće (Cookies)

Ovo obaveštenje je izrađeno u skladu sa članom 126 stav 3 Zakona o elektronskim komunikacijama (“Sl. glasnik RS”, br. 44/2010, 60/2013 – odluka US, 62/2014 i 95/2018 – dr. zakon), a u vezi sa članovima 21 i 4 stav 1 tačka 12 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br.87/2018″).

Kolačić je tekstualna datoteka koju veb server postavlja na hard disk posetioca sajta. Iste koristimo kako bi ovaj sajt radio pravilno te kako bismo bili u stanju da vršimo unapređenja stranice sa svrhom poboljšavanja korisničkog iskustva posetilaca, kako bismo personalizovali sadržaj i oglase, kako bismo istom omogućili pružanje specifičnih tehničkih karakteristika i tako omogućili da posetioci imaju pozitivno korisničko iskustvo.

Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili isporuku zlonamernog softvera na računar posetioca.

Prenos podataka preko interneta je prirodno nesiguran, te Rukovalac ne može da garantuje sigurnost podataka poslatih preko Interneta.

Podaci posetioca sajta se ne iznose van teritorije Republike Srbije.

Prillikom posete ovom sajtu isti može preuzeti ili pohraniti informacije iz pretraživača posetioca, najčešće u formi kolačića. Ovo može uključivati informacije o izborima posetioca,  izvršenim pretragama, kao i informacije o digitalnom uređaju koji posetilac koristi. Ove informacije služe kako bi sajt dobro funkcionisao.

Reklamne poruke

Prikupljanjem podataka isporučujemo vam one oglasne poruke koje su zasnovane na vašoj aktivnosti, vašim interesovanjima, navikama, a u cilju neophodne analitike i merenja. Reklamni kolačići takođe omogućavaju merenje efikasnosti reklamnih kampanja.

Prava korisnika sajta/kupca u slučaju obrade ličnih podataka?

Kao lice čiji se podaci u smislu iznetog obrađuju posetioci sajta imaju sledeća prava u skladu sa odredbama Opšte Uredbe o zaštiti ličnih podataka (Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta EU 2016/679 od 27. aprila 2016. godine koja se primenjuje od 25. maja. 2018. godine) i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), ostvarujete sledeća prava u odnosu na obradu vaših ličnih podataka sa naše strane:

 • da na sažet, transparentan, razumljiv i lako dostupan način, u pisanom obliku budu informisani o identitetu i kontakt podacima rukovaoca,
 • da budu informisani o svrsi nameravane obrade i pravnom osnovu za obradu,
 • da budu informisani o primaocu podataka o ličnosti,
 • da budu informisani o roku čuvanja podataka o ličnosti ili, ako to nije moguće, o kriterijumima za njegovo određivanje,
 • da budu informisani o postojanju prava da od rukovaoca zahtevaju pristup, ispravku ili brisanje podataka o ličnosti, odnosno postojanju prava na ograničenje obrade, prava na prigovor, kao i prava na prenosivost podataka,
 • da budu informisani o postojanju prava na opoziv pristanka u bilo koje vreme, kao i o tome da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva,
 • da budu informisani o pravu da podnesu pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na sledeću adresu: Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11 000 Beograd ili na e-adresu: office@poverenik.rs.
 • bude informisani o tome da li je davanje podataka o ličnosti zakonska ili ugovorna obaveza ili je davanje podataka neophodan uslov za zaključenje ugovora, kao i o tome da li lice na koje se podaci odnose ima obavezu da da podatke o svojoj ličnosti i o mogućim posledicama ako se podaci ne daju,
 • ostala prava propisana Zakonom.

Za realizaciju gore navedenih prava posetioci sajta se mogu obratiti na sledeću adresu:

Radio 021 doo Novi Sad, Ulica Svetozara Miletića br. 45

Ili preko email adrese: office@021.rs

kojom prilikom će biti nužno utvrditi identitet posetioca sajta kao vlasnika podataka, na adekvatan način.

Navedena prava posetilac sajta može ostaviriti na način propisan Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, i ista mu mogu biti ograničena u skladu sa predmetnim Zakonom.

Vremenski rok čuvanja podataka

Obrađeni podaci se čuvaju u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, kao i u skladu sa zakonom.

Podaci dati prilikom registracije na našem sajtu se čuvaju do trenutka deaktivacije korisničkog naloga.

U skladu sa pozitivnim propisima podaci se mogu čuvati i duže.

Po isteku perioda čuvanja, lični podaci će biti trajno obirsani ili učinjeni anonimnim.

U slučaju davanja saglasnosti do trenutka opoziva saglasnosti za obradu, ograničenja ili druge radnje kojom se ograničava data saglasnost.

Ostali sajtovi

Radio 021 sajt može sadržati linkove ka, i od sajtova trećih lica. Ova Politika privatnosti se primenjuje samo na ovaj sajt tako da, kada se povežete sa drugim sajtovima, trebalo bi da se upoznate sa politikom privatnosti na tim sajtovima. Radio 021 ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za obradu podataka o ličnosti od strane trećih lica do koje je došlo upućivanjem sa sajta radio021.rs.

Završne odredbe

Lica mlađa od 15 godina ne mogu koristiti ovu veb stranicu. Rukovalac ne prikuplja, niti zadržava lične podatke lica mlađih od 15 godina. Ukoliko roditelji odnosno zakonski zastupnici lica mlađeg od 15 godine otkriju da je isto poslalo lične podatke bez njihove saglasnosti, tj. pristanka, potrebno je da se isti obrate na našu adresu sedišta ili putem e-mail-a na office@021.rs

O eventualnoj nameri da podatke posetilaca sajta obrađujemo u svrhu različitu od svrhe za koju su prikupljeni pre započinjanja dalje obrade ćemo iste o tome poučiti.  

Ova Politika privatnosti se ima menjati kako bi se uskladila sa stvarnim stanjem i pozitivnim zakonskim propisima, iz kog razloga je potrebno da sa vremena na vreme istu proveravate.